Oppføringer av Pål Wollan

Workshop om passiv brann- og eksplosjons beskyttelse.

Brann- og eksplosjonslastene som er angitt som grunnlag for design og kvalifisering av systemer, må være realistiske. Verifikasjon av systemytelse gjennom simulering og testing må også være realistisk for å sikre at kritiske barrierer opprettholdes lenge nok i nødsituasjoner. Standarder og minimumskrav er til en viss grad åpen for tolkning, noe som kan medføre at […]

Work shop on Passive Fire- and Explosion Protection

The fire- and explosion loads specified as basis for the design and qualification of systems need to be realistic. Verification of system performance through simulation and testing also need to be realistic in order to ensure that critical barriers are maintained long enough during an emergency situations. As standards and minimum requirements are – to a […]