Om Overflate

KONFERANSE MED FOREDRAG OG UTSTILLING

Overflate er en stor konferanse for overflatebehandling som arrangeres i Grieghallen i November. Konferansen har ca 300 besøkende gjester og er et bransjetreff med over 40 høyaktuelle foredrag og dyktige foredragsholdere. I tillegg til foredrag er det en stor utstilling i Grieghallen med over 30 utstillere som viser frem produkter og tjenester som er relevant for bransjen.

Konferansen omfatter følgende hovedspor:

  • ISOLERING / CUI

  • BYGG / INFRASTRUKTUR

  • DRIFT OG VEDLIKEHOLD

  • TEKNOLOGI

Nye forutsetninger – nye løsninger?

Planleggingen av konferansen Overflate 2018 er i full gang. Større internasjonal deltakelse i 2017 ble svært positivt mottatt. Overflate 2018 vil derfor videreføre internasjonaliseringen av konferansen, både deltakermessig og gjennom de faglige presentasjonene.

Hovedoverskriften for årets konferanse er «Nye forutsetninger – nye løsninger?»
Dette reflekterer at alle aktører har erfart endringer som gir nye utfordringer. Disse kan være teknologiske, økonomiske, kompetansemessige, markedsmessige, rekrutteringsmessige eller av annen karakter. Situasjonen i dag er derfor at de fleste aktørene står overfor nye forventninger og utfordringer til leveranser og konkurransekraft.

Forventningene kan møtes på ulikt vis. Noen vinner nye posisjoner gjennom nye løsninger, mens andre kan tilpasse eksisterende tjenester og produkter til nye forutsetninger. Spekteret for hvordan man tilpasser seg nye forutsetninger kan være vidt.

Overflate 2018 ønsker derfor å få presentert erfaringer, ny teknologi, tjenesteoptimalisering og innovasjon som bidrar til at bransjen fortsatt vil være sentral i ulike industrisegmenter, og samtidig være en attraktiv arbeidsplass for kompetanse og faglig dyktighet. Vi ønsker at Overflate 2018 vil bidra til å styrke bransjen, og håper at mange vil finne det attraktivt å delta på denne sentrale møteplassen også i år.

Konferansen Overflate har befestet seg som den viktigste nasjonale arenaen innenfor korrosjon, korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling samt isolasjon/isolering. Deltakergruppen er bred, fra toppledere til fagarbeidere, og bedriftene som deltar på konferansen kommer fra alle relevante markeds- og leverandørsegmenter. Vi ønsker at Overflate 2018 skal være en sentral møteplass for bransjen nasjonalt og internasjonalt. Konferansen gir unike muligheter for erfaringsdeling og kompetanseoverføring gjennom foredrag, utstilling, relasjonsbygging, dialog og diskusjon med andre aktører som påvirker mulighetene våre.

Tradisjonen tro vil det dagen før konferansen bli arrangert en Workshop hvor vi vil fokusere på kunnskapsspredning og erfaringsoverføring. Nærmere informasjon kommer snart.

Konferansen arrangeres
av NKF Bergen

Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen (NKF – Bergen)
er i år (2018) inne i sitt 25. driftsår etter gjenforeningen i 1993.

NKF – Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

Foreningen har også som målsetting å stimulere til rekruttering av yngre medlemmer, med det mål for øyet å sørge for kontinuitet og fornyelse. Virkemiddel for å oppnå dette er å arrangere temakvelder, workshops, kurs og konferanser.

NKF – Bergen har i dag 25 medlemsbedrifter som betaler årlig kontingent. Disse bedriftene danner rammen rundt foreningens aktiviteter og har stemmerett på årsmøtet. Styret består av 8 personer som representerer mangfoldet av bedriftsmedlemmene.

Temakvelder holdes 5 ganger i året hvor oppslutningen gjennomsnittlig er 30 medlemmer. Styret ser det som en utfordring å arrangere interessante foredrag på disse temakveldene. Årlig utdeler vi et stipend for å stimulere til økt aktivitet med fokus på innovasjon og forskning. Vi har i de senere år hatt et samarbeid med VilVite senteret hvor fokus har lagt på korrosjonstekniske tema synliggjort igjennom praktiske installasjoner.

I 2005 overtok NKF – Bergen ansvaret for ”Overflatedagene”.

Denne landsdekkende konferansen sees på i dag, som overflatebransjens årlige høydepunkt. NKF – Bergen har med suksess videreutviklet konferansen til å bli en møtearena for mer enn 300 aktive deltakere. ”Overflatedagene” gir NKF – Bergen en handlefrihet som brukes til å støtte prosjekter innen bl.a. korrosjon.

På landsbasis er det 5 lokallag hvor formennene samarbeider og koordinerer aktiviteter gjennom sine respektive lokallag. Dette samarbeidet gir en styrket mulighet til deltagelse både på nasjonalt nivå, men også deltagelse og innflytelse på en internasjonal arena.

NKF – Bergen er i dag en aktiv forening med høy medlemsmasse og god økonomi, noe som gir grunnlag for videre utvikling av foreningen.

Kontakt oss: E-post post@kulturoperatorene.no  /  tlf +47 4000 7941                                                                                      © Overflate | Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen