Om Overflate

KONFERANSE MED FOREDRAG OG UTSTILLING

Overflate er en stor konferanse for overflatebehandling som arrangeres i Grieghallen i November. Konferansen har ca 300 besøkende gjester og er et bransjetreff med over 40 høyaktuelle foredrag og dyktige foredragsholdere. I tillegg til foredrag er det en stor utstilling i Grieghallen med over 30 utstillere som viser frem produkter og tjenester som er relevant for bransjen.

Konferansen omfatter følgende hovedspor:

  • ISOLERING / CUI

  • BYGG / INFRASTRUKTUR

  • DRIFT OG VEDLIKEHOLD

  • TEKNOLOGI

I tillegg til plenumsforedrag vil det være en paneldebatt som tar opp høyaktuelle problemstillinger.

Her er informasjon om fjordårets konferanse

Fra turbulent marked til muligheter

Planleggingen av Overflate 2017 er i full gang, og programarbeidet for årets konferanse er i godt gjenge. Nytt av året er at konferansen skal søke å tiltrekke seg engelskspråklige deltakere. Vi ønsker å få flere utenlandske foredragsholdere for å få inn et internasjonalt perspektiv på viktige konferansetema. Overskriften for årets konferanse er «Fra turbulent marked til muligheter». Dette skal avspeile at vi har hatt en periode med svært utfordrende markedsbetingelser, men ser vi en lysning i horisonten?

Konferansen Overflate har befestet seg som den viktigste nasjonale arenaen for de som har aktiviteter inn mot korrosjon, korrosjonsbeskyttelse, overflatebehandling samt isolasjon/isolering. Deltakergruppen er bred, fra toppledere til fagarbeidere. Bedrifter som deltar på konferansen kommer fra alle relevante markeds- og leverandørsegmenter. Vi ønsker at Overflate 2017 fortsatt skal være en sentral møteplass for bransjen. I dagens situasjon er det spesielt viktig å komme sammen for å se om det er muligheter for å lære av, og bruke hverandre på tvers av markedssegmenter. Konferansen gir unike muligheter for erfaringsdeling og kompetanseoverføring. Gjennom foredrag, utstilling, relasjonsbygging, dialoger og diskusjon med andre aktører som påvirker mulighetene våre, vil det kanskje etableres en plattform hvor mulighetene trer tydeligere fram. Formatet på programmet vil i stor grad bli som i fjor, men med flere engelskspråklige presentasjoner. Også i år vil det bli en paneldebatt der sentrale aktører vil diskutere aktuelle tema.

Konferansen arrangeres
av NKF Bergen

Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen (NKF – Bergen)
er i år (2017) inne i sitt 24. driftsår etter gjenforeningen i 1993.

NKF – Bergen har som mål å skape interesse og engasjement rundt fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, og å bidra til kunnskapsutveksling, erfaringsoverføring og nettverksbygging for alle aktører innen faget.

Foreningen har også som målsetting å stimulere til rekruttering av yngre medlemmer, med det mål for øyet å sørge for kontinuitet og fornyelse. Virkemiddel for å oppnå dette er å arrangere temakvelder, workshops, kurs og konferanser.

NKF – Bergen har i dag 25 medlemsbedrifter som betaler årlig kontingent. Disse bedriftene danner rammen rundt foreningens aktiviteter og har stemmerett på årsmøtet. Styret består av 8 personer som representerer mangfoldet av bedriftsmedlemmene.

Temakvelder holdes 5 ganger i året hvor oppslutningen gjennomsnittlig er 30 medlemmer. Styret ser det som en utfordring å arrangere interessante foredrag på disse temakveldene. Årlig utdeler vi et stipend for å stimulere til økt aktivitet med fokus på innovasjon og forskning. Vi har i de senere år hatt et samarbeid med VilVite senteret hvor fokus har lagt på korrosjonstekniske tema synliggjort igjennom praktiske installasjoner.

I 2005 overtok NKF – Bergen ansvaret for ”Overflatedagene”.

Denne landsdekkende konferansen sees på i dag, som overflatebransjens årlige høydepunkt. NKF – Bergen har med suksess videreutviklet konferansen til å bli en møtearena for mer enn 300 aktive deltakere. ”Overflatedagene” gir NKF – Bergen en handlefrihet som brukes til å støtte prosjekter innen bl.a. korrosjon.

På landsbasis er det 5 lokallag hvor formennene samarbeider og koordinerer aktiviteter gjennom sine respektive lokallag. Dette samarbeidet gir en styrket mulighet til deltagelse både på nasjonalt nivå, men også deltagelse og innflytelse på en internasjonal arena.

NKF – Bergen er i dag en aktiv forening med høy medlemsmasse og god økonomi, noe som gir grunnlag for videre utvikling av foreningen.

Fot i bakken AS er koordinator for konferansen

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om konferansen kan du ta kontakt med dem.

Kontaktperson:
Dag Ketil Grønnesby

Telefon:
+47 90 87 11 87

E-post: post@fotibakken.no eller utstilling@fotibakken.no

 

© Overflate | Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen